Organisatsioon

Eesti Personaaltreenerite Liidu missioon on ühendada ja koolitada Eesti personaaltreenerid, luua ühtne standard ning arendada ja tagada kvaliteet.

Eesti Personaaltreenerite Liidu põhikiri

Meie väärtused on:

 • Kvaliteet
 • Professionaalsus
 • Uuenduslikud ja meisterlikud koolitused
 • Ausameelsus ja kõrged moraalsed standardid
 • Pühendumine tervislikule ja tulemuslikule elustiilile
 • Meeskonnatöö
 • Kreatiivsus
Personaaltreeneri ameti kirjeldus

 1. Kliendi toitumise, treeningharjumuste ja eluviisi hindamine
  1. kliendiga kontakti loomine ja tema soovide välja selgitamine;
  2. kliendi küsitlemine eluviisi ja emotsionaalne seisundi kaardistamine, kasutades sobivaid meetodeid;
  3. andmete kogumine kliendi kehalise seisukorra kohta, kasutades sobivaid teste ja mõõtmisi (näit kehaliste võimete testid ja kehakoostise mõõtmine jm);
  4. kogutud andmete analüüsimine ja kliendi kehaliste võimaluste väljaselgitamine;
  5. vajadusel soovitab kliendil pöörduda teiste spetsialistide (näit arst, füsioterapeut, toitumisnõustaja või -terapeut, massöör, teine personaaltreener jt) poole.
 2. Realistlike eesmärkide püstitamine ja sekkumisplaani (treening, toitumine ja elustiil) koostamine
  1. hinnatavate ja realistlike eesmärkide püstitamine koos kliendiga;
  2. analüüsist tuleneva ja kliendi vajadustest lähtuva tegevuskava koostamine.
 3. Kliendi nõustamine elustiili muutmisel
  1. kliendi juhendamine, lähtudes individuaalsetest vajadustest ja sobilike harjumuste kujundamine;
  2. kliendi ja/või vajadusel tema sotsiaalvõrgustiku liikmete nõustamine tervist säästvate/parandavate eluviiside järgimise osas;
  3. kliendi praktiline juhandamine harjutuste sooritamisel ja näidismenüü koostamisel, kasutades sobivaid tehnikaid ja meetodeid;
  4. kliendi teavitamine teabeallikatest;
  5. kliendi toetamine ja innustamine valikute tegemises.
 4. Sekkumisplaani mõju ja tulemuste hindamine
  1. tagasiside küsimine ja selle analüüsimine;
  2. vajadusel vahetestide ja mõõtmiste tegemine;
  3. vajadusel treeningplaani ja toitumiskava korrigeerimine;
  4. koos kliendiga nõustamistulemuste hindamine ning kokkuvõtete tegemine, kasutades sobivaid meetodeid.
 5. Suhtlemine
  1. võtab kliendi vastu, loob kliendile turvalise ja sõbraliku keskkonna; pärast kohtumist küsib kliendilt tagasisidet ja huvitub kliendi seisundist; selgitab kliendile järgmiste kohtumiste või muude teenuste vajadust (näit terapeut, psühholoog, massaaz jm);
  2. tutvustab kliendile osutatavaid teenuseid ja kasutatavaid treeningvahendeid, kirjeldades teenuste sisu ja treeningvahendite otstarvet;
  3. suhtleb klientidega sõbralikult lähtuvalt kutse-eetikast ning konfidentsiaalsuse põhimõtetest; mõistab ja arvestab kultuuride mitmekesisust ja on salliv; väljendab ennast selgelt ja arusaadavalt; lahendab delikaatselt konfliktsituatsioonid; kuulab klienti tähelepanelikult; kasutab korrektset erialast terminoloogiat, kohandab teabe kliendile arusaadavasse vormi ja keelde.

Personaaltreeneri 10 käsku

 1. Looge endast huvitav kaubamärk
  • Mõelge, millised on teie tugevused. Ehitage enda teenused nende ümber ja parandage oma tugevaid külgi veelgi!
 2. Olge oma töö üle uhke
  • Tooge oma oskused julgelt esile, sest vaka all hoides hääbuvad need peagi.
 3. Arendage end pidevalt
  • Nii saate püsida oma ala esirinnas, leiate uusi võimalusi teenuste loomiseks ja püsite heas vormis. Alati on määrav suhtumine!
 4. Teil on kaks kõrva ja üks suu – kasutage neid samas suhtes
  • Personaaltreeneri tähtsaim oskus on võime kuulata.
 5. Arendage müügioskusi
  • Oskuslik personaaltreeningu teenuste müüja ei ole turumüüjaga sarnanev jutupaunik, vaid ta oskab pakkuda oma klientidele parimaid võimalikke personaalseid lahendusi.
 6. Võrgustuge, võrgustuge, võrgustuge
  • Meil kõigil on oma tugevad küljed, aga samas vajavad kõik ka stabiilset tugivõrgustikku, millesse võivad kuuluda näiteks arstid, füsioterapeudid, toitumisnõustajad ning vaimse treeningu, erinevate treenimisviiside ja tervisesporditreeningute tippspetsialistid. Võrgustumine avab alati ettearvamatuid võimalusi.
 7. Hinnake ka teiste oskusi ja avaldage kolleegidele teenitud kiitust
  • Kui tunnustame teisi, saame ka ise tunnustust mitmekordselt tagasi.
 8. Olge kriitiline, aga mitte skeptiline
  • Iga uue suundumusega pole mõtet pimesi kaasa minna, oluline on usaldada oma tegemisi. Siiski tasub alati kõik arvamused avatult endale teadmiseks võtta.
 9. Kandke hoolt oma imago eest
  • Näidake tervislike eluviiside ja vaba suhtumise valdkonnas eeskuju ning järgige reibast elustiili ka oma vabal ajal.
 10. Pidage alati meeles, et olete ennekõike teenindaja
  • Heal ja suurepärasel teenusel on tihtipeale vaid imeväike vahe. Teenindusvalmis professionaal soovib alati ületada oma klientide ootusi.

EPTL treeneri koodeks

 • Peab silmas Kliendi eesmärke, huve ja vajadusi
 • Vastutab Kliendi heaolu  ja tervise eest
 • Hoolitseb treeningute turvalisuse eest
 • Hoiab töösuhte Kliendiga professionaalsena
 • Austab Kliendi info konfidentsiaalsust
 • Täiendab end erialaselt regulaarselt
 • Teeb koostööd liikmetega ja  teiste oma ala spetsialistidega

 

 


Mida tähendab professionaalsus personaaltreeningu valdkonnas?

Kas see on professionaalsus ja üksikasjalik teooria valdamine, treenimistehnikate laitmatu oskamine, täiuslikud treeningprogrammid või kliendile erinevate teadmiste ja oskuste pakkumine?

Kindlasti ka kõike seda, kuid vaja on ka palju muud.

Personaaltreeneri oskused koosnevad liikumisala, toitumise, ergonoomia, taastumise ja paljude muude tervise ning heaoluga liituvatest teadmistest ja oskustest. Vähemalt sama tähtis personaaltreeneri töös on motiveerimise- ja suhtlemisoskus.

Hea kuulamisoskuse ja positiivse ellusuhtumisega personaaltreener on klientide hulgas väga nõutud!

Kommunikatsioon ja suhtlusoskus

Väga olulised oskused on innustamine, vestlus- ja kuulamisoskus, enda asetamine kliendi positsioonile ja tema elusituatsiooni mõistmine ning selle arvestamine juhendamisel ja treeningkava koostamisel.

Need on isegi tähtsamad kui tehnilised oskused. Ühestki täiuslikust treeningkavast pole mingit abi, kui klient ei ole innustunud ja kava täitmisele pühendunud!

Professionaalsus personaaltreeningu valdkonnas tähendab ka äritegevusega seotud oskusi

Ka tehniliste töövahendite ja kutseprogrammide valdamine ning kasutamine kuuluvad kindlasti personaaltreeneri oskuste hulka.

Tõeline professionaal oskab kuulata, vastata kliendi tegelikele vajadustele, müüa otstarbekaid ja parimaid teenuseid, pakkuda muid treenimise abiteenuseid ning hoida pikaajalisi häid kliendisuhteid.

Lisaks arendab hea professionaal kasumlikku ja tulemuslikku äritegevust hoides häid suhteid koostööpartnerite ja klientidega.

Personaaltreeneri tegevus pakub suurt vabadust ja kasu, aga ka vastutust ja katsumusi

Personaaltreenerid peavad olema kergesti kättesaadavad, eeskujulikud, kannustavad, mõistvad, asjatundlikud ning oskuslikud müügi- ja turundustöös ja äritegevuses.

Treenerid peavad valdama liikumise, toitumise, taastusravi, erinevate liikumis- ja treeningviiside, äritegevuse ja inimsuhete valdkondi.

Tööd, tegemisi ja õppimist jätkub seega kogu eluks – ja see ongi paljude meelest selle ala kõige meeldivam pool!

Kuidas valida omale personaaltreenerit?

Nagu kõigi muude ametite esindajate hulgas, nii on ka personaaltreenerite seas tippspetsialiste ja ka oma töösse vähema auahnusega suhtuvaid inimesi.

Seepärast tasub valiku tegemisel olla tähelepanelik.

Lõppude-lõpuks on valiku tegemine lihtne, tuleb vaid küsida õigeid küsimusi ja esitada konkreetsed nõuded.