PERSONAALTREENERI AMETI KIRJELDUS

Teisipäev, 13 Oktoober 2015 19:38

1. Kliendi toitumise, treeningharjumuste ja eluviisi hindamine

1) kliendiga kontakti loomine ja tema soovide välja selgitamine;
2) kliendi küsitlemine eluviisi ja emotsionaalne seisundi kaardistamine, kasutades sobivaid meetodeid;
3) andmete kogumine kliendi kehalise seisukorra kohta, kasutades sobivaid teste ja mõõtmisi (näit kehaliste võimete testid ja kehakoostise mõõtmine jm);
4) kogutud andmete analüüsimine ja kliendi kehaliste võimaluste väljaselgitamine;
5) vajadusel soovitab kliendil pöörduda teiste spetsialistide (näit arst, füsioterapeut, toitumisnõustaja või -terapeut, massöör, teine personaaltreener jt) poole.

2. Realistlike eesmärkide püstitamine ja sekkumisplaani (treening, toitumine ja elustiil) koostamine

1) hinnatavate ja realistlike eesmärkide püstitamine koos kliendiga;
2) analüüsist tuleneva ja kliendi vajadustest lähtuva tegevuskava koostamine.

3. Kliendi nõustamine elustiili muutmisel

1) kliendi juhendamine, lähtudes individuaalsetest vajadustest ja sobilike harjumuste kujundamine;
2) kliendi ja/või vajadusel tema sotsiaalvõrgustiku liikmete nõustamine tervist säästvate/parandavate eluviiside järgimise osas;
3) kliendi praktiline juhandamine harjutuste sooritamisel ja näidismenüü koostamisel, kasutades sobivaid tehnikaid ja meetodeid;
4) kliendi teavitamine teabeallikatest;
5) kliendi toetamine ja innustamine valikute tegemises.

4. Sekkumisplaani mõju ja tulemuste hindamine

1) tagasiside küsimine ja selle analüüsimine;
2) vajadusel vahetestide ja mõõtmiste tegemine;
3) vajadusel treeningplaani ja toitumiskava korrigeerimine;  
4) koos kliendiga nõustamistulemuste hindamine ning kokkuvõtete tegemine, kasutades sobivaid meetodeid.

5.  Suhtlemine

1) võtab kliendi vastu, loob kliendile turvalise ja sõbraliku keskkonna; pärast kohtumist küsib kliendilt tagasisidet ja huvitub kliendi seisundist; selgitab kliendile järgmiste kohtumiste või muude teenuste vajadust (näit terapeut, psühholoog, massaaz jm);
2) tutvustab kliendile osutatavaid teenuseid ja kasutatavaid treeningvahendeid, kirjeldades teenuste sisu ja treeningvahendite otstarvet;
3) suhtleb klientidega sõbralikult lähtuvalt kutse-eetikast ning konfidentsiaalsuse põhimõtetest; mõistab ja arvestab kultuuride mitmekesisust ja on salliv; väljendab ennast selgelt ja arusaadavalt; lahendab delikaatselt konfliktsituatsioonid; kuulab klienti tähelepanelikult; kasutab korrektset erialast terminoloogiat, kohandab teabe kliendile arusaadavasse vormi ja keelde.

Loetud: 2492 korda
Kommenteerimiseks logi sisse